Ерминии (Ερμηνεία на грц.) са онези "скрити" книги, които водят зографа (иконописеца, художника), когато изработва икона.
Това е една от тях.

21071118

Тематичен обзор на съдържанието

Исторически преглед:

 

1.Ранно-християнски символи. Корени, развитие, съдържание и смисъл на иконата. Първите известни изображения.

2.Иконата като част от цялостното храмово пространство. Поклонение пред иконите и иконоборство. Канони  - традиции – предание. Някои съвременни аспекти.

 

                Последователност в изработката:

 

3.Основната техника в иконописта- темпера върху дърво. Същност и причини за нейното обуславяне. Основи за икони, изпълнени в традиционна техника.

4.Подготовка на основата. Грундове за икони. Използвани материали и приготвянето им. Нанасяне и шлифоване на грунда. Някои пластични декорации.

5.Рисунката в иконата и нейната специфика. Видове рисунки и начините за пренасянето им върху основата. Мери и пропорции.

6.Позлатата – символно значение. Основни материали и инструменти за позлата. Видове позлата.

7.Технологична последователност и особености на живописното изграждане в иконата. Обратна перспектива. Основни материали. Приготвяне на боите и тяхното полагане. Многослойност на темперната техника.

8.Завършване на иконата. Надписи. Лаково покритие.Видове лакове и материали за тяхното приготвяне. Начини за полагането им.

 

                Агиографски описания:

 

9.Композиция на иконостасът.

10.Образите на Иисус Христос Вседържител.

11.Образите на св. Богородица. Най-често срещаните иконографски типове.

12.Иконите от царския ред на иконостаса. Еднофигурни изображения на Иисус Христос Вседържител, св. Богородица Пътеводителка, св. Йоан Кръстител, покровителя на църквата,  Арх. Михаил и Гавраил. Иконографски и композиционни намерения.

13.Иконите от апостолския ред. Типология и характеристики. Иконите от празничния ред. Господски и Богородични празници. Композиционни особености.

14.Изображения на светци по месеци. Млади и стари образи. Български светци.

15.Житийни икони. Изображенията на светците и техните жития. Многочастни икони.

16.Многофигуралната композиция. Връзката между изобразеното на иконата и мястото й в храма. Приликите и различията между икона и стенопис.

17.Пейзажът в иконописта. Стилизация, условност, символика.

18.Езикът на иконата - символи, знаци, персонификации, жестове.

19.Система за предаване на изображението в иконописта. Обратна перспектива, деформация, източници на светлина, ляво и дясно в иконата.

 

                Извори:

 

20.Технологични ръководства и трактати по живопис.  Ерминии.